Dagtilbudsloven

Dagtilbudsloven

Kommunen fastsætter mål og rammer for dagtilbudenes arbejde som integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn, herunder børn med nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller med andet behov for støtte.

Stk. 2
Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3
Dagtilbudene skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.

Stk. 4
Dagtilbud skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Stk. 5
Dagtilbudene skal medvirke til at give børnforståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.


Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner

§1
Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jf. lovens §8. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring.

Stk. 2
Det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste det enkelte barn til atbegå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmijøer, skal der tages hensyntil børns forskellige forudsætninger.

Stk. 3
Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang til fritidsliv og skolen.

Hits: 128