De 6 læreplanstemaer og målene for disse

De 6 læreplanstemaer og målene for disse

Vores læreplaner kan også hentes her: Læreplaner

Læreplaner.

 

I Bredalsparkens Børnehave arbejder vi med læreplaner hele tiden og det er en integreret del af dagligdagen. Som grundlæggende udgangspunkt for dette arbejde arbejder vi med temaet: Årets gang- forår-sommer-efterår-vinter. I det nedenstående er der nogle eksempler på hvordan vi integrer det i dagligdagen.


De 6 læreplanstemaer og målene for
disse.

SOCIAL UDVIKLING.

Under de aktiviteter vi laver i forbindelse med temaerne hen over året, har vi fokus på hvordan barnets sociale udvikling kommer til udtryk. Vi taler med børnene om hvordan man kan klare konflikter, hvordan man sætter ord på det man føler og hvordan man er en god ven. Vi leger lege på stuen hvor børnene efter tur optræder og dermed er i centrum. Vi taler om at vi skal vente på vores tur og at det er vigtigt at hjælpe dem der synes det er svært. De voksne fremstår som rollemodeller når opmuntre, klapper og hepper og børnene følger den måde at gribe tingene an på.

Vi strukturerer ofte aktiviteterne på stuerne hvor vi igangsætter aktivitet i legezoner, som tilgodeser de behov der er i børnegruppen og hvad den enkelte dag kalder på.

MÅL
Vi vil hjælpe barnet med:

·         At kunne sige til og fra

·         At vide hvordan man er en god ven eller kammerat

·         At lære at respektere egne og andres grænser

·         At kunne vente og udsætte egne behov

·         At kunne opleve glæden ved leg med andre

·         At kunne lytte til hinanden og udvise empati

·         At kunne mestre konflikter

·         At vide at egne handlinger har betydning eller konsekvens for andre

Hvordan vil vi arbejde med det:
·         Vi vil opfordre børnene til at hjælpe hinanden, f.eks. når de skal tage tøj på.

·         Vi vil være opmærksomme på børnenes venskaber og understøtte dem – også på tværs af stuerne.

·         Vi vil hjælpe børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan og hjælpe med at sætte ord på følelser og oplevelser.

·         Vi vil være tydelige og forudsigelige voksne.

·         Vi vil arbejde med at fremme de normer og regler, der gælder for samvær.

·         Udsatte/sårbare børn hjælpes til at opnår venskaber, føle sig trygge i gruppen og opnå kompetencer som gør at de kan føle sig værdsatte.

·         Vi vil være opmærksomme på både urolige og “usynlige” børn samt udsatte børn og have fokus på deres særlige behov.

·         Vi vil støtte de børn, der har det svært med at danne venskaber.

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at kunne nå målet/målene?
·         Vi vil bringe børnene i situationer, hvor de skal samarbejde, tage hensyn til hinanden og vente på hinanden.

·         Vi vil hjælpe børnene til at kunne samarbejde om praktiske gøremål og i deres leg.

·         Vi vil give de udsatte/sårbare børn særlig opmærksomhed og have fokus på at de får dannet gode relationer med andre børn.

·         Vi vil i den udstrækning det er muligt give de sårbare børn mulighed for at være i mindre grupper for at skabe mere ro.

·         Vi vil sammensætte børn, hvor vi tror, der kan udvikles venskaber or relationer.

·         Vi vil sikre tid til børnenes leg og udnytte pladsen bedst muligt.

TEGN:

·         Vi ser/hører dagligt børnene anvende de regler vi, i fællesskab, har opsat for at optimere vores samvær.

·         Vi er vidende om, at rigtig mange legeaftaler indgås på tværs af stuerne.

·         Når der arrangeres legeaftaler mellem børnene.

·         Når børnene hjælper hinanden og udviser empati.

 
ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

Når vi arbejder med årets gang, kan vi f.eks. arbejde med de områder hvor vi oplever at barnets selvværd har brug for at blive løftet. Har barnet svært ved at klippe eller har andre finmotoriske udfordringer, har vi fokus på dette. Har barnet brug for at der er fokus på kunne tage sit eget tøj og sko på, vurderer vi deres kompetencer og udfordrer dem på det niveau de er. Ved hjælp af anerkendelse både for det der er svært og for de succeser vi ser, fremmes vejen til at udvikle sig. Hvis barnet har brug for at vi hjælper dem med at indgå i relationer, sammensætter vi grupper så de kan prøve at være sammen med forskellige børn. Når børnene dækker bord og deler madpakker ud, udvikles barnets kompetencer og de øves i at have styr på de andre børns navne og hvem de er på stue med. Børn som f.eks. har brug for pauser i løbet af dagen, tilgodeses ved at vi skaber rum for dette og hjælper dem til at sætte ord på deres behov.

 

MÅL

Vi vil understøtte barnet i:

·         Selvværd – en følelse af at være værdsat som den jeg er

·         Selvtillid – en følelse af succes der gør, at jeg tør prøve noget nyt

·         Selvstændighed – at kunne tage initiativ og ansvar

·         At kunne danne relationer

·         At få en forståelse af at være med i en helhed – være social

Hvordan vil vi gøre det:
·         Vi vil tage individuelle hensyn

·         Vi vil give positiv særbehandling

·         Vi vil hjælpe børnene til at blive selvhjulpne

·         Vi vil acceptere børnenes til- og fravalg

·         Vi vil som voksne være gode rollemodeller

·         Vi vil som voksne lytte til børnenes behov og meninger – også de nonverbale.

·         Vi vil lære børnene at tage de nødvendige hensyn til andre – fremme en socialisering.

·         Udsatte/sårbare børn:

·         Vi vil søge supervision hos kolleger og relevante instanser (ex PPR)

·         Vi vil i samarbejde med forældrene søge viden og evt opsøge professionel hjælp.

Hvilke forhold skal vi være opmærksomme på for at kunne nå målet/målene?
·         Vi vil modtage børn og forældre, så de føler sig velkomne og set i institutionen.

·         Vi vil aflæse børnenes kropssprog og hjælpe dem med at sætte ord på.

·         Vi vil understøtte børnenes lyst til at udfordre sig selv og derigennem udvikle sig ( motivere dem til at afprøve nye ting)

·         Vi vil tilstræbe, at de voksne ikke laver noget, børnene selv kan udfore.

Udsatte/sårbare børn:

·         Vi vil give de sårbare børn ekstra opmærksomhed og hjælp.

·         Vi vil sammensætte børn, hvor vi tror, der kan udvikles venskaber.

·         Vil vil have fokus på deres kompetencer.

 

 

TEGN:

·         Når oplever børn, der tager både initiativ og ansvar for andre eller nye børn i gruppen.

·         Når vi hører børnene tale om begreberne: gode kammerater/bedste venner og ser dem dagligt danne legegrupper også på tværs af stuerne.

·         Når vi kan mærke at børnene har troen på egne evner og lysten til at udvide deres kompetencer.

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE.

Vi har besøg af ”HoppeHanne” som er musikpædagog en gang om ugen. I mindre hold laver hun sammen med en af de voksne rytmik og musik. Flere stuer laver mindfulness hvor børnene sammen med de voksne har afslappende stunder i ”hopperen”. Vi laver forskellige aktiviteter i ”hopperen” hvor vi laver musik, forhindringsbaner og andre former for motoriske udfoldelser. På legepladsen har vi op til sommerferien motionsuger, hvor vi starter dagen med forskellige former for bevægelse. Når vi er i spejderhytten udfordres børnene af alle de muligheder der er for at klatre i træer, svinge sig i gynger, opfinde lege hvor naturens materialer indgår. På legepladsen leger vi med sanserne når vi gemmer os under bladene og mærker hvordan de føles på huden.

MÅL
Vi vil arbejde på:

·         At barnet oplever glæde ved sin krop

·         At styrke barnets motoriske udvikling

·         At barnet opnår respekt og forståelse for kropslig forskellighed

·         At barnet gøres selvhjulpet

·         At barnet får kendskab til sund kost og gode kostvaner

·         At barnet får en viden om sundhed og hygiejne.

Hvad skal vi gøre?
·         Vi vil tilstræbe, at der er udfoldelsesmuligheder både ude og inde.

·         Vi vil benytte nærmiljøets og naturens muligheder for fysisk udfoldelse.

·         Vi vil rette opmærksomhed på stille børn, tumlere og hypermobile børn.

·         Vi lægger vægt på en god hygiejne.

·         Vi lægger vægt på en sund og ordentlig kost.

·         Vi vil søge råd og vejledning hos relevante fagpersoner

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at kunne nå målet/målene?
·         Vi laver rytmik, hvor vi bl. a. vil sørge for kropsbevidsthed hos børnene og en udvikling af hele kroppen.

·         Vi gør brug af Hvidovre Musikskole.

·         Vi vil besøge legepladser, lege i skoven og andre steder med fysiske udfoldelsesmuligheder.

·         Vi gør børnene selvhjulpen. Ved f.eks. selv tage tøj af og på–(vi tilstræber at de voksne ikke gør noget, som børnene selv er i stand til.)

·         Vi træner finmotorikken gennem bl. a. perler, klippe og klistre, male, tegne osv.

·         Vi har idrætsdage .

·         Vi har en kostpolitik som børnene og forældrene er bekendt med.

·         Vi sætter focus på hygiejne bl. a. omkring toiletbesøg.

·         Vi vil søge råd og vejledning hos relevante fagpersoner.

 

TEGN:

·         Når børnene udvikler sig, tør mere og kaster sig ud i udfordringer.

·         Når børnene af sig selv anvender sæbedispensere og de berøringsfrie vandhaner, hvilket klart fremmer hygiejnen.

·         Når børnene børnene udviser kendskab til kroppens funktioner.

 

 

KOMMUNIKATION OG SPROG

Den sproglige udvikling er altid i fokus og vi arbejder med det hele tiden. Vi har en del spil som bruges til sproglig stimulering som har fokus på begreber og udtale. Når vi f.eks. er i garderoben og hjælper børnene med at komme ud på legepladsen, bruges tiden samtidig til at få begreber og udtale stimuleret og vi tager udgangspunkt i de ting der omgiver barnet. I efteråret går vi gang med at forberede de kommende skolebørn og øver bogstaver, tal og andre begreber. Ligeledes har vi fokus på at børnene skal udvikle den nødvendige selvstændighed, så de er klar til den verden der venter dem i skolen.

 

MÅL

Vi vil prioritere:

·         At barnet lærer at sætte ord på tanker og følelser, samt ønsker og handlinger og behov

·         At kunne være lyttende, tale og fortælle, tegne, bruge mimik og kropssprog og kunne aflæse andres.

·         At få kendskab til bogstaver, tal og begreber.

·         At børnene har et sprog når de skal i skole, som gør dem klar til den udfordring der venter dem.

Hvilke ting er vigtige?
·         Børnene skal møde voksne, der er nærværende og lyttende

·         Vi skal støtte børnene i brugen af sproget i alle former for samvær og stille krav om, at sproget bruges.

·         Vi vil være opmærksom på kropssproget.

·         Vi vil støtte børn, der har interesse for tal og bogstaver.

Udsatte/sårbare børn:

·         Vi skal være opmærksom både på udadreagerende børn samt de meget stille børn og tilgodese begge grupper.

·         Vi skal sammen med forældrene søge rådgivning og vejledning for at kunne støtte bedst muligt.

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at kunne nå målet/målene?
Vi vil lægge vægt på:

· Højtlæsning

· Rim og remser

· Sang og sanglege

· Spil, der stimulerer sproget

· Bevægelse

· Tal og bogstaver

· Optræden og teater

Børn med sproglige vanskeligheder.

·         Vi vil sammen med forældrene have et tæt samarbejde med talepædagog og samarbejde med andre relevante fagpersoner.

·         Vil vil anvende TRAS- screening i vid udstrækning.

·         Vi vil anvende tolkebistand, hvor det fremmer kommunikationen.

 

TEGN:

·         Børnene udviser stor glæde ved sangelege, højtlæsning & rytmik

·         Når vi sporer stor glæde ved deltagelse i førskolegruppens, der laver aktiviteter specielt målrettet denne gruppe.

·         Vi ser en stigning i børnenes niveau på TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling)

·         Når børnene aktivt bruger deres sprog og opnår en udvikling.

 

 

NATUR, UDELIV OG SCIENCE.

Når børnene er på legepladsen er det helt naturligt at der er fokus på naturen. Når børnene render rundt med en spand og samler dyr, er det anledningen til at tale om hvad det er for dyr, hvad de spiser, hvordan de lever og hvordan vi passer bedst på dem. Når det sner eller der er vand der er frossen til is på legepladsen, kan vi tale med børnene om hvorfor vandet er fast og hvad der sker hvis man strøer salt ud. Vores æbletræer er kilden til at vi kan tale om hvad bierne gør, hvad der sker med æblerne og så kan vi spise dem på forskellige måde om efter året. Årstiderne tager vi op og taler om dyr der lever hvor det er koldt og dyr der lever hvor det er varmt. Om foråret planter vi kartofler sammen med børnene og taler om hvordan de vokser, hvad der skal til og hvornår vi kan spise dem. I spejderhytten får vi prøvet udelivet med bål, mad på bål, at alt er mere primitivt og hvordan vi kan lege, uden alt det legetøj der er i børnehaven.

MÅL
Vi vil medvirke til:

·         At barnet lærer en glæde ved naturen og lærer at passe på den

·         At barnet vil undersøge og forholde sig nysgerrig til naturen

·         At barnet opdager, at naturen er en rigtig god legeplads med mange muligheder

·         At barnet oplever at vi i Danmark har 4 forskellige årstider.

 
 
Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at kunne nå målet/målene?
·         Vi vil følge årstidernes skiften ved at tage i skoven året igennem.

·         Vi vil samle naturmaterialer og udnytte dem

·         Vi vil benytte vores “bålplads” på forskellige måder.

·         Vi vil benytte materialer fra biblioteket og andre instanser.

·         Vi vil have aktiviteter, der svarer til vejr og årstider.

·         Vi vil være udflytter i perioder gennem hele året.

·         Her vil vi:

·         Give børnene erfaringer med naturen

·         Lære børnene at passe på naturen

·         Sørge for at sanserne skærpes

·         Vække børnenes interesse for naturen og dens muligheder.

·         Vi er ude i al slags vejr i alle årstider.

·         Udsatte/sårbare børn:

·         Det samme er gældende for børn med særlige behov.

 

Udsatte/sårbare børn:

·         Det samme er gældende for børn med særlige behov.

TEGN:

·         Børnene taler om, – og tegner dyr og blomster vi har set f.eks. på legepladsen eller i spejderhytte.

·         Nå børnene har opnået kendskab til dyr eller naturfænomener.

·         Når børnene efterspørger spejderhytten og de aktiviteter vi laver der.

 

 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

Vi har i efteråret et tema hvor vi laver kunst sammen med børnene. Vi taler om emnet og får undersøgt det fra forskellige vinkler. Børnenes kunst som er lavet i fællesskab ender ud i en udstilling, som vises for forældrene. Vi arbejder med kultur når vi arbejder med de forskellige traditioner der er i Danmark, f.eks. jul, påske, fastelavn, gallafest m.m.

MÅL
·         At barnet tilegnes viden om traditioner samt får kulturelle og kunstneriske oplevelser

·         At barnet lærer at respektere forskelligheder

·         At barnet får kendskab til sin egen og andres kulturer.

·         At barnet får mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og materialer.

 
 
Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at kunne nå målet/målene?
·         Vi vil benytte de kulturelle tilbud, der er i nærområdet – ex. Bibliotek – teater – produktionsskole – cirkus o.a.

·         Vi vil besøge museer, seværdigheder og være åben for de muligheder, vi møder.

·         Vi vil have:

·         Optræden – både planlagt og spontant

·         Kunst/malerprojekt

·         Klippe – klistre – male osv.

·         Projekter på tværs af stuerne

Vi vil bestræbe os på:

·         At børnene møder proffessionelle kunstnere ( f.eks. skuespiller/billedkunstner).

·         Vi vil arrangere workshops med disse.

·         Vi vil sørge for, at børnene får kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer f.eks. teater/billedkunst,musik/bøger o lign.

·         Vi vil være opmærksomme på forskellige religioners traditioner herunder også madkulturer.

·         Vi vil formidle kendskab til de forskellige landes geografiske placeringer.

Udsatte/sårbare børn:

·         Vi vil målrette oplevelser og aktiviteter så de matcher børnenes særlige behov.

 

TEGN:

·         Vi oplever altid meget engagerede børn, der især efter det årlige kunstprojekt arbejder videre med det TEMA der har været valgt ex.: FUGLE.

·         Også her anvender børnene meget deres mapper med fotodokumentationen fra projektet og egne indsatte kunstværker.

· Børnene efterspørger selv aktiviteter i forhold til temaet.

 

 

 


 

 

 

Hits: 134