Den styrkede pædagogiske læreplan

Klik herefter for at hente vores læreplan [ download læreplan ]

Du kan læse De Seks Læreplanstemaer ved at KLIKKE på et af de røde felter på billedet herunder.

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud­gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda­gogiske mål for sammen­hængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø og børns læring.

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt­gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formid­ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago­giske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen­vises der gennem skabelonen løbende til publikatio­nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer.

 

Hvem er vi?

Bredalsparkens børnehave er en lille selvejende institution, med plads til max 62 børn. Huset har beliggenhed i hjertet af Hvidovre – og modtager børn fra flere af kommunens distrikter, fra såvel socialt boligbyggeri, som villakvarter. Børnehaven har en dejlig aflukket legeplads med frugttræer, og god plads til leg og fysisk udfoldelse.

Vi bygger på en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børn mødes med anerkendelse i et støttende og udviklende miljø, af kompetente og reflekterende voksne.

Qua børnehaves størrelse, er det lykkedes os at opbygge en kultur hvor alle voksne kender alle børn – og alle børn kender alle voksne. Og det er til trods for at børnene er fordelt i familiegruppe med egne primær voksne. Det giver tryghed i dagligdagen for såvel børn som forældre.

Vi har stor fokus på betydningen af børns sociale kompetencer. Der arbejdes med, og samarbejdes med forældrene, på at understøtte det enkelte barns personlige udvikling til at kunne gøre sig sprogligt forståelig Samt at kunne håndtere konflikter med andre børn på en alderssvarende måde – så mødet med det kommende skoleliv for det bliver lettere. Det er vigtige færdigheder – for at kunne indgå et socialt samspil med andre mennesker.


Den styrkede pædagogiske læreplanBørnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber

Børnesyn

Der skal være plads, tid og ro til at være barn, og hvor et nært og tillidsskabende pædagogisk personale giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig. Børn opfattes grundlæggende som kompetente og selvstændige individer, hvilket forpligter personalet til at give børnene medbestemmelse og skabe læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver.

FN’s Børnekonventions fokus på barnets ret til leg og medbestemmelse står centralt i danske dagtilbud. Det pædagogiske personale har ansvaret for at rammesætte dette.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

Vi ser ofte børnene inkludere, flere børn i deres leg, på demokratisk vis. Vi ser også i vores børnegrupper et læringsmiljø, hvor vi oplever nærhed, læring, udvikling anerkendende relationer.

Dannelse og børneperspektiv

Bredalsparkens børnehave skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen skal være grundlæggende, og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det daglige pædagogiske arbejde, så børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdagen og aktiviteterne uanset baggrund, køn, alder og kultur.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

Vi ser børnene i Bredalsparkens børnehave udvise selvstændighed, så barnet selv er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge.

Leg

Legen har en værdi i sig selv og er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen skal nogle gange støttes, guides og rammesættes/struktureres for at alle børn kan være med, og legen udvikler sig positivt. Pædagogiske legeaktiviteter åbner også mulighed for at indrage de børn, der eventuelt står uden for legen.

Spontanitet og selvorganiserende leg skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig plads i hverdagen i Bredalsparkens børnehave.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

Vi ser en masse spontanitet på legepladsen, hvor vi også mødes på tværs af stuerne, her får børnenes fantasi og kreativitet plads til at komme til udtryk.

Vi ser også at børnene, igennem en strukturerede leg udvikler samspil og færdigheder som kan bruges resten af livet.

Læring

Læring skal forstås bredt. Læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte og spontant opståede aktiviteter, i rutinesituationer m.m. Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse. Det pædagogiske personale i Bredalsparkens børnehave skaber et alsidigt indtagende og trykt læringsmiljø.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

Vi har i praksis talt med børnene omkring god håndhygiejne, har set film omkring håndhygiejne og forklaret omkring vigtigheden om god håndhygiejne ved toilet besøg.

Børnefællesskaber

Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber – alle børn skal opleve at være en del af et fællesskab, at blive lyttet til og respekteret. Det er det pædagogiske personale og ledelsens opgave at skabe en balance mellem individ og fællesskab i dagtilbuddet. Bredalsparkens børnehaves børnefællesskaber skal også skabe rum for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og at mobning forebygges.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS:

Vi arbejder med åbne døre i institutionen og derved er det muligt for børnene at bevæge sig mellem stuerne og derved skabe nye legerelationer samt kunne holde gamle venskaber ved lige.


Den styrkede pædagogiske læreplanPædagogisk læringsmiljø

Der skal hele dagen være et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Læringsmiljøet tilrettelægges, så det tager hensyn til såvel det enkelte barn som børnegruppens sammensætning, forudsætninger, interesser og behov.

Hvordan understøtter det pædagogiske læringsmiljø børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse inden for hvert af læreplanstemaerne.

Strukturelle parametre – rammer for dagligdagen / Proceselementer – indhold i dagligdagen. Formelle og uformelle læringsmiljøer.

Rutinesituationer/børneinitieret leg/vokseninitierede aktiviteter.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS:

Vi ser bl.a. i vores garderobe hvordan børnene udvikler færdigheder og selvhjulpenhed, ved at give dem plads og tid til at mestre egen påklædning. Og ved borddækning bliver hele tiden sat flere og flere begreber på, feks. Form, antal, navne og farver.


Den styrkede pædagogiske læreplanSamarbejde med forældre om børns læring

Forældresamarbejde

Vi prioriterer forældresamarbejdet højt omkring det enkelte barns læring og trivsel. Forældrene har således også et ansvar for at samarbejde med Bredalsparkens børnehave og i øvrigt holde sig orienteret og bakke op om det arbejde der forgår i institutionen.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS:

Vi har god kontakt i bringe/hente situationer, forældresamtaler, før skole samtale, forældremøder, andre sociale aktiviteter samt løbende kontakt og informationer om dagenes aktiviteter via AULA.


Den styrkede pædagogiske læreplanBørn i udsatte positioner

Forskellige børn er udsatte på forskellige tidspunkter!!! Hvert barn har sine styrker og udfordringer!!!

Nogle gange kan det være en fordel at give et udsat barn plads og rum til at være i en mindre gruppesammenhæng. Det kræver en skarp opmærksomhed hos det pædagogiske personale og ledelsen for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse igennem tilrettelæggelse af trygge pædagogiske læringsmiljøer.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

Fordi vi har en særlig opmærksomhed på børn i udsatte positioner, ser vi børn der mestrer at have både børne- og voksenstyrede lege aktiviteter.

Vi frekventerer hurtigt på de pædagogiske vejledere i kommunen og andre faggrupper hvis der er behov for det. Dette gør vi for så hurtigt som muligt at kunne give barnet og børnegruppen de bedste muligheder for udvikling.


Den styrkede pædagogiske læreplanSammenhæng til børnehaveklassen

Sammehæng

At skabe sammenhæng handler bl.a. om at understøtte børns personlige og sociale kompetencer, få positive erfaringer med at indgå i børnefællesskaber, pirre til nysgerrighed, give lyst til at lære og få mod på nye oplevelser – men også at gøre overgangen tryg og genkendelig.

EKSEMPEL PÅ PRAKSIS

I Bredalsparkens børnehave skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, hvor de ældste børn introduceres for opgaver, med f.eks. Bogstaver, farver, tal, mønstre, former og højtlæsning.

Hits: 88