Sådan arbejder vi med sproglig stimulering

Det er vigtigt, at alle børn har et sprog, der svarer til deres alder. Derfor sikrer vi, så tidligt som muligt i børnehaven de bedste betingelser og forudsætninger for alle børns sproglige ud-vikling. Gode sprogfærdigheder er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling. Den sproglige udvikling har stor betydning for, hvordan det enkelte barn senere i livet udvikler dets læse skrive- og sprogfærdigheder. Samtidig er sproget også med til, at barnet forstår andre og selv bliver forstået – en forudsætning for senere selv at kunne løse konflikter og møde andre mennesker anerkendende.

Vi har i børnehaven fokus på arbejdet med den sproglige udvikling hos alle børn. Alle voksne har i hverdagen fokus på, at alle børn får inspiration til at udvikle sproget bl.a. gennem dialog, visuel tilgang, leg, musik, historie-læsning og ikke mindst ved at være gode sproglige rollemodeller.

 • De voksne lytter, gentager lyde og ord. Vi bruger fagter og illustrerer med vores hænder.
 • Vi hjælper barnet til at sætte ord på handlinger, oplevelser og følelser.
 • Vi støtte barnet i at udtrykke egne behov og ønsker.
 • De voksne skaber fælles opmærksomhed og rum for dialog.
 • De voksne er bevidste om eget sprog og udtale.
 • Historiefortælling og lege med rim og remser med en voksen.
 • Høre musik, synge og lege sanglege.
 • Vi spiller spil hvor fokus er at børnene skal benævne det de ser (billedlotteri, vendespil, vildkat)
 • Være aktiv med kroppen når vi synger fagtesange.
 • Vi arbejder med at barnet skal være en del af et fællesskab ( at kunne lytte, stille spørgsmål og svare).
 • Barnet støttes i at danne sociale relationer og bruge sproget hensigtsmæssigt.
 • Højtlæsning.
 • Dialogisk oplæsning, hvor vi er i dialog med børnene om hvad der sker i bogen m.m..
 • Børnene er aktiv deltagende i hverdagens aktiviteter fx borddækning, oprydning m.m.
 • Vi har fokus på at børn udvikler deres sprog ved mange turtagninger.
 • Med de ældste børn begynder vi at have fokus på at de skal skrive sit eget navn og andre ord.
 • Børnene bliver opfordret til at Genfortælle en historie eller en oplevelse.
 • Vi har fokus på at have en nysgerrighed og interesse for ordenes betydning i fx en tekst eller sang.
 • Vi træner i at barnet skal kunne lytte, argumentere og turde sige/fortælle noget i gruppen. Vi leger scenen er din for at træne barnet i at håndterer massiv opmærksomhed.
 • Vi arbejder på at barnet skal kunne udføre en fællesbesked med 2-3 beskeder.

TRAS (tidlig registrering af sprogudvikling)

Vi anvender materialet TRAS i børnehaven.

TRAS står for Tidlig Registrering af Sprogudvikling. Materialet er udviklet med henblik på at give pædagogen et pædagogisk værktøj til at følge barnets sproglige udvikling. TRAS giver mulighed for at sætte fokus på det sproglige miljø i institutionen samt at planlægge en særlig indsats på udvalgte områder. Endvidere gør TRAS det, ligesom ”Sprogvurderingsmateriale til 3-årige”, muligt at få øje på børn med forsinket sprogudvikling, således at der kan gøres en særlig indsats for disse.

TRAS skemaet kan anvendes i forbindelse med forældresamtaler. Her skal det ikke ses som et instrument til at måle et endeligt og præcist resultat af barnets sproglige evner; snarere skal det betragtes som en slags rettesnor for, hvor barnet omtrent befinder sig i sin sproglige udvikling, hvorigennem det bliver muligt at få øje på samt snakke om barnets stærke såvel som svage sider. Herefter kan der i fællesskab, hvis det vurderes nødvendigt, igangsættes konkrete indsatsområder og pædagogiske aktiviteter, der i den efterfølgende tid kan arbejdes med i daginstitutionen såvel som i hjemmet

Hvordan kan man støtte barnets sprog?

Alle ting har et navn – Sæt ord på dagligdagen – fortæl hvad tingene hedder.

Alt det vi gør hedder noget – Sæt ord på dine handlinger og barnets.

Sæt tempoet ned, når I taler og synger. Skab TID, RO og OPMÆRKSOMHED.

Gentag ord på samme aktivitet mange gange.

Vi skal tage det barnet siger, alvorligt. Svar på barnets spørgsmål. Dette udvider barnets begrebsverden og ordforråd.

Lad barnet selv sige/formulere, hvad det gerne vil have/gøre.

Hvis barnet får gode anerkendende svar, bliver dets spørgsmål også gode.

Tag på sprog-oplevelse sammen – snak om det i ser og hører, lugter og føler. Sæt ord på det hele og lad samtalen udvikle sig af sig selv.

Brug også ord som foran, bagved, større, mindre osv. – Tal sammen med barnet omkring ting fra hverdagen.

Spil med simple spilleregler. God måde at lære nye ord på. Fx billedlotteri/vendespil.

Læs højt for barnet – spørg barnet om ting fra bogen.

Tal med barnet om det, du læser højt og skab en dialog omkring bogen, så barnet selv ”læser” med.

Lad barnet fortælle en historie ud fra billederne i bogen. Det giver barnet en fornemmelse af, hvordan en historie er skruet sammen, og det får øvet og udvidet sit ordforråd.

Views: 1554