Dagtilbuddets navn: Bredalsparken

Tilsynsførende konsulent: Ulla Kaasgaard

Dato tilsynsbesøg: 18-04-2018

Konklusion

Bredalsparkens børnehave har været udfordret på flere parametre i de sidste 2 år (bl.a. lederskift og økonomi), og det fordrer, at der skal ske en forandring. Både leder og konsulent vurderer, at der er behov for markante ændringer for at imødekomme krav fra både lovgivning og Hvidovre Kommune, som bl.a. betyder at pædagogik, organisering og struktur skal redefineres. Det er aftalt, at Bredalsparken skal formulere en ny læreplan, som opfylder den styrkede læreplan, der vedtages nationalt juni 2018. Der vil på den baggrund være et opfølgende tilsyn ultimo 2018.

Bredalsparkens børnehave har 3 børnehavegrupper og har hidtil arbejdet fortrinsvis stuevis. De er i 2018 startet op med at lave flere aldersopdelte aktiviteter på tværs af stuerne. Og den organisering sammen med et øget fokus på fælles mål og planlægning for hele huset, skal styrkes i de kommende måneder. En bedre udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer vil kunne løfte både faglighed og trivsel i forhold til både børn, voksne og det pædagogiske arbejde.

I Bredalsparken foregår der relevante pædagogiske aktiviteter på dagen, og der er en god opmærksomhed på børnene. Det er tydeligt, at når Bredalsparken har et klart mål med aktiviteten og de voksne har fået koordineret opgaverne mellem sig, så er der ro på børnene, og de er i gang med leg eller aktivitet.

Der er udviklingspotentiale i få planlagt dagen på forhånd, og organiseret alle opgaver, så ressourcer bliver brugt på bedst mulig måde, og der bliver mulighed for at have aktiviteter/lege, hvor de voksne kan være nærværende.

Børnene trives helt overordnet fint. Bredalsparken har opmærksomhed på kommunikation, både mellem børnene og børn/voksne. Den anerkendende tilgang er central i at skabe gode læringsmiljøer, og en beskrivelse af hvordan Bredalsparken arbejder med det, skal indgå i den kommende læreplan.

Bredalsparken har opmærksomhed på forældresamarbejdet, og bruger tid på den daglige dialog i både aflevering og afhentning. De kan med fordel få beskrevet deres forældresamarbejde, så det ligesom de pædagogiske mål er fælles for hele børnehaven.

Der er fokus på sprogmiljøet i Bredalsparken, og der samarbejdes tæt med logopæd, om de børn som har særlige udfordringer. Børnene kommunikerer på forskellig måde, og er ikke tilbageholdende, og det er vigtigt fortsat at understøtte det. Det vil derfor være en vigtig del af den kommende læreplan at få beskrevet det sproglige læringsmiljø i Bredalsparken.

Hits: 92